Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe - przegląd budowlany

Autor: Małgorzata Fert

Pałac Kultury Zagłębia zaprasza do złożenia ofert* na przeprowadzenie kompleksowej kontroli okresowej – sprawdzenie stanu technicznego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w następujących obiektach:

 1. budynek Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej ul. Plac Wolności 1
  roczny przegląd stanu technicznego obiektu, zgodnie z art. 62 ust. 1 i 3 ustawy jak wyżej w tym wentylacji.
  Powierzchnia użytkowa: 10589m2, kubatura 37917m3, powierzchnia zabudowy 4090m2
   
 2. budynek Świetlicy Środowiskowej Rudy przy ulicy Turystycznej 13A w Dąbrowie Górniczej
  a) roczny przegląd stanu technicznego obiektu
  b) przegląd przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych)
  c) przegląd instalacji gazowej
  Powierzchnia użytkowa: 235m2 kubatura 1597m3
   
 3. budynek Świetlicy Środowiskowej Antoniów przy ulicy Spacerowej 4 w Dąbrowie Górniczej
  a) roczny przegląd stanu technicznego obiektu
  b) przegląd przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych)
  c) przegląd instalacji gazowej
  Powierzchnia użytkowa: 399m2 kubatura 3586m3
   
 4. budynek Domu Kultury Ząbkowice przy ulicy Chemicznej 2 w Dąbrowie Górniczej
  a) roczny przegląd stanu technicznego obiektu
  b) przegląd przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)
  c) przegląd instalacji gazowej
  Powierzchnia użytkowa: 2034m2, kubatura 17300m3

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej obiektów z udziałem przedstawiciela Zamawiającego.
2. Termin realizacji zamówienia: 5 dni od daty podpisania umowy lub zlecenia.
3. Miejsce i termin złożenia oferty: Pałac Kultury Zagłębia, Plac Wolności 1 (sekretariat), e-mail: sekretariat@palac.art.pl, w terminie do 28.11.2018 r. godz. 12:00.
4. Warunki płatności: przelew 14 dni po wykonaniu przeglądów i otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Andrzej Sowula nr tel. 694-416-003 w godzinach 9:00 do 15:00 (od pn. do pt.).
6. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na załączonym druku, w języku polskim.

* złożenie zapytania cenowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Pałac Kultury Zagłębia i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.

Do pobrania:
Pełna treść zapytania ofertowego