Aktualności

Zapytanie ofertowe - przegląd budowlany

Autor: Olaf Otwinowski

ZAPYTANIE OFERTOWE*

I.  Pałac Kultury Zagłębia zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie kompleksowej kontroli okresowej – sprawdzenie stanu technicznego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane w następujących obiektach:

1. budynek Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej ul. Plac Wolności 1

roczny przegląd stanu technicznego obiektu, zgodnie z art. 62 ust. 1 i 3 ustawy jak wyżej, w tym wentylacji.
Powierzchnia użytkowa: 10589m2 , kubatura 37917m3  , powierzchnia zabudowy 4090m2

2. budynek Świetlicy  Rudy przy ulicy Turystycznej 13A w Dąbrowie Górniczej

a. roczny przegląd stanu technicznego obiektu.
b. przegląd przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych)
c. przegląd instalacji gazowej
Powierzchnia użytkowa: 235m2 kubatura 1597m3

3. budynek Świetlicy  Antoniów przy ulicy Spacerowej 4 w Dąbrowie Górniczej

a. roczny przegląd stanu technicznego obiektu
b. przegląd przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych)
c. przegląd instalacji gazowej
Powierzchnia użytkowa: 399m2 kubatura 3586m3

4. budynek Domu Kultury Ząbkowice przy ulicy Chemicznej 2 w Dąbrowie Górniczej

a. roczny przegląd stanu technicznego obiektu
b. przegląd przewodów kominowych ( dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)
c. przegląd instalacji gazowej
Powierzchnia użytkowa: 2034m2 kubatura 17300m3

II. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

III. Warunki udziału w zapytaniu:
 - Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,
- Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami posiadającymi uprawnienia odpowiedniej specjalności umożliwiające przeprowadzenie wymaganych przeglądów i badań zgodnie ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w sposób ważny i zgodny z prawem

IV. Termin realizacji zamówienia:  5 dni od daty podpisania umowy lub zlecenia.

V. Miejsce i termin złożenia oferty:

Pałac Kultury Zagłębia Plac Wolności 1 sekretariat
email. sekretariat@palac.art.pl w terminie do 24.11.2022r.

VI. Warunki płatności: przelew 14 dni po wykonaniu przeglądów i otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

VII. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Jacek Ochenduszka nr tel. 790888315 w godzinach 9.00 do 15.30 od pn. do pt.

VIII.  Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na załączonym druku, w języku polskim.

* złożenie zapytania cenowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Pałac Kultury Zagłębia i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy”

TREŚĆ ZAPYTANIA ORAZ FORMULARZ (PDF)

OFERTA WYKONAWCY

nazwa wykonawcy: .......................................................................................................................................

adres wykonawcy: ..........................................................................................................................................

NIP: .................................................................. Regon: ..................................................................

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto: ..................................................... zł słownie złotych .....................................................................

Podatek VAT ...................................... zł (słownie złotych .............................................................................

Cenę brutto:: ....................................... zł (słownie złotych: ...........................................................................

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia:

……………………………………………………………………………….

Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

 

 

.........................................................................

Data, podpis wraz pieczątką wykonawcy

lub osoby upoważnionej