Aktualności

WYBRANA OFERTA - obsługa fotograficzna, wideo i digitalizacji

Autor: Karolina Pazera

Informujemy, że w drodze zapytania ofertowego wybrano ofertę firmy Wesołowski Marek Virtual Studio. Dziękujemy wszystkim osobom/firmom za wzięcie udziału w postepowaniu i nadesłanie ofert.

KRYTERIA OCENY ORAZ WYNIKI

Przedmiot zapytania:

Roczna obsługa fotograficzna, digitalizacji i audio-wideo Pałacu Kultury Zagłębia oraz wszystkich podległych mu placówek tj.:

  • obsługi fotograficznej wydarzeń, obiektów PKZ, sesji portretowych oraz sesji tematycznych;
  • obsługi audio-wideo wydarzeń, obiektów PKZ, nagrań dla potrzeb promocyjnych działalności PKZ;
  • digitalizacji zbiorów (ucyfrowienia poprzez skanowanie lub wykonanie reprodukcji metodą fotografii cyfrowej) poleconych materiałów analogowych (prac artystycznych, materiałów archiwalnych, itp.).

 

Specyfikacja zamówienia:

- okres realizacji usługi: comiesięcznie, od stycznia do grudnia 2023 r.;

- sesje fotograficzne, audio-wideo i digitalizacyjne wykonywane będą w oparciu o dostarczony przez Zlecającego comiesięczny harmonogram przygotowywany od stycznia 2023 r. do grudnia 2023 r.;
- maksymalna łączna liczba sesji fotograficznych lub/i audio-video lub/i digitalizacji zbiorów wynosi łącznie do 15 sesji miesięcznie;

- każda sesja fotograficzna to min. 10, każda sesja digitalizacyjna to 25 opracowanych i przygotowanych do publikacji utworów;

- każda sesja audio-wideo to jedno prawidłowo wykonane w warstwie wizualnej i dźwiękowej nagranie materiału, bez montażu;

- zamówione i wykonane przez Zleceniobiorcę utwory powinny być przekazane w terminie do 48 godzin za pośrednictwem platformy przesyłowej, oraz comiesięczne skopiowane dla Zlecającego na dysk zewnętrzny, należący do PKZ;

- wycena usługi powinna uwzględniać wszystkie składowe – koszty dojazdu i przygotowania zdjęć oraz zgrania ich na dysk zewnętrzny;

- rozliczenie usługi następować będzie na koniec każdego miesiąca świadczenia usługi, przelewem do 21 dni na rachunek Zleceniobiorcy;

- wycena powinna zawierać koszt brutto jednej sesji fotograficznej (jednej relacji), jednej sesji digitalizacyjnej, jednej sesji audio-wideo:

- Zlecający zastrzega sobie prawo do niewykonania części lub całości zamówienia;

 

Sposób i termin składania ofert:

Do oferty prosimy o dołączenie 10 wybranych fotografii, w wersji elektronicznej (wysłanych na adres karolina.pazera@palac.art.pl za pomocą platformy przesyłowej np. Wetransfer), po dwa egzemplarze z zakresu:

  • portretów;
  • zdjęcia reportażowego;
  • martwej natury;
  • fotografii komercyjnej;- fotografii obiektu (wnętrze i fasada) oraz po jednej sesji digitalizacyjnej (do 5 obiektów) i nagrania audio-wideo (do 5-ciu minut).

 

Ocena sumaryczna oferty zawierać będzie elementy wyceny:

a) 80% - wartość sumy cen jednostkowych sesji fotograficznej, sesji audio-wideo i sesji digitalizacji
b) 20% - jakość i walory artystyczne portfolio
 

Termin składania ofert: 11 stycznia 2023 r. do g. 24:00;

Sposób dostarczania ofert cenowych: drogą elektroniczną mailowo: karolina.pazera@palac.art.pl
z tematem wiadomości: „Oferta usługi fotograficznej 2023” lub osobiście w zamkniętej, opisanej kopercie w sekretariacie Pałacu Kultury Zagłębia w godzinach otwarcia instytucji.

 

Złożenie zapytania cenowego, jak również otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Pałac Kultury Zagłębia i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.