Zamówienia publiczne

Zapytanie o usługę ubezpieczenia majątku

Autor: Małgorzata Fert

Pałac Kultury Zagłębia zaprasza Towarzystwa Ubezpieczeniowe do składania ofert na: Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe Pałacu Kultury Zagłębia (dalej – PKZ) oraz odpowiedzialności cywilnej Pałacu Kultury Zagłębia na rok 2019.

Termin składania ofert upływa z dniem 07.12.2018 r. o godzinie 14:00.

Zamawiający:

PAŁAC KULTURY ZAGŁĘBIA
41-300 Dąbrowa Górnicza
Plac Wolności 1

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie majątkowe Zamawiającego oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego w zakresie prowadzonej przez niego działalności, w szczególności:

  • podczas imprez organizowanych w placówkach PKZ i w plenerze,
  • podczas imprez realizowanych w placówkach PKZ na zasadach najmu,
  • podczas wyjazdów, koncertów realizowanych poza placówkami PKZ.

Zakres ubezpieczenia majątkowego i od odpowiedzialności cywilnej, przedstawia załącznik. Dodatkowe pytania można kierować na adres podany poniżej.

Okres ubezpieczenia: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Sposób i termin składania ofert:

Pisemne oferty z wyszczególnieniem zakresów, wartości i cen poszczególnych składników prosimy przedłożyć w sekretariacie PKZ lub przesłać na adres e-mail: sekretariat@palac.art.pl w terminie do 07.12.2018 r. godz. 14:00.

Informacje dodatkowe:

Zgodnie ze statutem działalność PKZ obejmuje: edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz folkloru, organizację wystaw, spektakli, koncertów i odczytów jak również organizację imprez masowych plenerowych oraz festynów rodzinnych, kina plenerowego, koncertów plenerowych. Ponadto w zakresie działalności PKZ znajdują się: działalność wydawnicza, prowadzenie kółek artystycznych, zajęć wspierających amatorski ruch artystyczny, działalność z zakresu kinematografii, produkcja wydarzeń artystycznych oraz inne działania ujęte w statucie PKZ. Rodzaj przeważającej działalności zgodnie z PKD: 9004Z.

*Złożenie zapytania cenowego, jak również otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Pałac Kultury Zagłębia i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.

Do pobrania:
Zakres ubezpieczenia majątkowego i od odpowiedzialności cywilnej

UNIEWAŻNIENIE

Pałac Kultury Zagłębia informuje, że w wyniku rozpoznania rynku, przeprowadzonego w oparciu o zapytanie o usługę ubezpieczenia z dnia 29 listopada 2018 r., nie dokonano wyboru ubezpieczyciela. W związku z powyższym zapraszamy do powtórnego złożenia ofert.