Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe - sprawdzenie stanu technicznego

Autor: Iga Długokęcka

ZAPYTANIE OFERTOWE

Pałac Kultury Zagłębia zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie kompleksowej kontroli okresowej – sprawdzenie stanu technicznego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w następujących obiektach:

1. budynek Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej ul. Plac Wolności 1
- roczny przegląd stanu technicznego obiektu w tym wentylacji
- pięcioletni przegląd stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowalnego oraz jego otoczenia
- pięcioletnie badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej (do wglądu w p.077)
zgodnie z art. 62 ust. 1 jak wyżej

Powierzchnia użytkowa: 10589 m2, kubatura: 37917 m3, powierzchnia zabudowy 4090 m2

2. budynek Świetlicy Środowiskowej Rudy przy ulicy Turystycznej 13A w Dąbrowie Górniczej
- roczny przegląd stanu technicznego obiektu
- przegląd przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych)
- przegląd instalacji gazowej
- pięcioletnie badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie jak w budynku PKZ
zgodnie z art. 62 ust. 1 jak wyżej

Powierzchnia użytkowa: 235 m2, kubatura: 1597 m3

3. budynek Świetlicy Środowiskowej Antoniów przy ulicy Spacerowej 4 w Dąbrowie Górniczej
- roczny przegląd stanu technicznego obiektu
- przegląd przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych)
- przegląd instalacji gazowej
zgodnie z art. 62 ust. 1 jak wyżej

Powierzchnia użytkowa: 399 m2, kubatura 3586 m3

4. budynek Domu Kultury Ząbkowice przy ulicy Chemicznej 2 w Dąbrowie Górniczej
- roczny przegląd stanu technicznego obiektu
- przegląd przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)
- przegląd instalacji gazowej
- pięcioletnie badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie jak w budynku PKZ
zgodnie z art. 62 ust. 1 jak wyżej

Powierzchnia użytkowa: 2034 m2, kubatura 17300 m3

 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej obiektów z udziałem przedstawiciela Zamawiającego.
2. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy lub zlecenia.
3. Miejsce i termin złożenia oferty: Pałac Kultury Zagłębia Plac Wolności 1, sekretariat, sekretariat@palac.art.pl w terminie do 29.10.2019 r. godz. 12.00.
4. Warunki płatności: przelew 14 dni po wykonaniu przeglądów i odebraniu protokołów oraz  otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Andrzej Sowula nr tel. 32 733 88 09 w godzinach 9.00 do 15.00 od pn. do pt.
6. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na załączonym druku, w języku polskim.

*złożenie zapytania cenowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Pałac Kultury Zagłębia i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.

TREŚĆ ZAPYTANIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM