Zamówienia publiczne

Dostawa, montaż ekranu LED i stacji roboczej do projekcji materiałów multimedialnych wraz ze szkoleniem z obsługi

Autor: Tomasz Jeliński

Pałac Kultury Zagłębia  zaprasza  do składania ofert w ramach postępowania pn. "Dostawa, montaż ekranu LED i stacji roboczej do projekcji materiałów multimedialnych wraz ze szkoleniem  z obsługi"

Termin składania ofert upływa 13.01.2021 r. o godzinie 11:00

Zamawiający:
Pałac Kultury Zagłębia 
Plac Wolności 1
41-300 Dąbrowa Górnicza 
 
Tryb udzielenia zamówienia
Zamówienie publiczne udzielone zostanie poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8), (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.)
 
Opis przedmiotu zamówienia
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż ekranu LED i stacji roboczej do projekcji materiałów multimedialnych wraz ze szkoleniem z obsługi. Szczegółowy opis parametrów technicznych ekranu znajdują się w Specyfikacji technicznej sprzętu (minimalne parametry techniczne) stanowiącej odpowiednio załącznik Nr 1 do Zapytania.
  2. Wszystkie elementy dostarczanego ekranu muszą być fabrycznie nowe (nieużywane), które nie były przedmiotem wystaw i prezentacji, wolne od wad fizycznych (w tym konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych) i prawnych oraz powinny być pierwszego gatunku i spełniać wymagania prawne, bezpieczeństwa oraz jakościowe odnośnie tego typu urządzeń.
  3. Szczegółowe wymagania Zamawiającego zawarte są w załączniku Nr 1 do Zapytania.
 
Informacja o dokumentach i oświadczeniach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 
  1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik Nr 2 do Zapytania.
 
Kryteria oceny ofert
Spośród ofert złożonych na niniejsze zapytanie, do realizacji zostanie wybrany ten oferent, który zaoferuję najniższą cenę. Umowa z wybranym oferentem zostanie zawarta w terminie związania z ofertą.  
 
Opis sposobu obliczenia ceny oraz waluta oferty
  1. Przez cenę oferty Zamawiający rozumie cenę brutto podaną w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania.
  2. Ceny w Formularzu ofertowym należy podawać w złotych polskich z dokładnością dwóch miejsc po przecinku (z dokładnością do jednego grosza).
  3. Ceny muszą uwzględniać wszystkie wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
 
Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
 
W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający i Wykonawcy porozumiewają się pisemnie, faksem lub drogą mailową. 
Nr faksu do kontaktu z Zamawiającym: 32 733 87 87
Adres mailowy do kontaktu z Zamawiającym: it@palac.art.pl
Osoba upoważniona przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami: Tomasz Jeliński 
 
Termin związania ofertą
  1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
  2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 14 dni od upływu terminu składania ofert.
 
Termin realizacji zamówienia
  1. Termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 150 dni od chwili podpisania umowy.
Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
Oferty należy składać do 13.01.2021 r. do godziny 11:00 na adres: it@palac.art.pl
 
Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Pałac Kultury Zagłębia i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.
 
 
Wykaz załączników: