Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe* - przeprowadzenie kompleksowej kontroli okresowej

Autor: Małgorzata Fert

Pałac Kultury Zagłębia zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie kompleksowej kontroli okresowej - sprawdzenie stanu technicznego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w obiekcie:

Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, Plac Wolności 1 - okresowy przegląd stanu technicznego obiektu zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3, w terminie do 31.05.2018 r. z uwzględnieniem wentylacji mechanicznej w obiekcie. Powierzchnia użytkowa obiektu 10589 m2, kubatura 37917 m3.

  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej obiektu z udziałem przedstawiciela Zamawiającego.
  2. Osoby dokonujące kontroli obowiązane są przedłożyć kopie odpowiednich uprawnień oraz przynależności do Izby.
  3. Termin realizacji zamówienia: 3 dni od daty podpisania umowy.
  4. Miejsce i termin złożenia oferty: Pałac Kultury Zagłębia, Plac Wolności 1, pok. 330 (sekretariat) w terminie do 25.05.2018 r. godz. 12:00 (decyduje data wpływu).
  5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Andrzej Sowula, nr tel. 694 416 003, poniedziałek-piątek godz. 9:00-15:00.
  6. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim wg załączonego wzoru.
  7. Termin płatności: 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury vat. Faktura vat może być wystawiona dopiero po sporządzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentacji stwierdzającego prawidłowe wykonanie usługi.

Do pobrania:
Pełna treść zapytania ofertowego

*Złożenie zapytania cenowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej, nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Pałac Kultury Zagłębia i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.