Pałac

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA PAŁACU KULTURY ZAGŁĘBIA

Autor: Administrator

Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, Plac Wolności 1

pdf ZARZĄDZENIE NR 245.2011 3.06 Mb
pdf Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245.2011 1.80 Mb


ZARZĄDZENIE NR 245.2011
Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej
z dnia 18.05.2011 r.

W sprawie: ogłoszenia konkursu oraz powołania Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej.
Działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami), pkt 1 rozdział III statutu Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, uchwalonego Uchwałą Nr XX/318/07 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie: zmiany do statutu instytucji kultury pn. Pałac Kultury Zagłębia oraz przyjęcia jednolitego tekstu statutu Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej oraz § 1 Zarządzenia Nr 229.2011 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 4.05.2011 w sprawie: Regulaminu Konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej

zarządzam:

§ 1

Ogłosić konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej.

§ 2

Tekst ogłoszenia o konkursie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia, przekazuje się do publikacji w dwóch dziennikach o zasięgu regionalnym oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Miejskim i Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej.

§ 3

Powołuję Komisję Konkursową w następującym składzie:

 1. Robert Koćma - Doradca Prezydenta Miasta ( Przewodniczący Komisji)
 2. Iwona Bednarska - Sekretarz Miasta ( Z- ca Przewodniczącego)
 3. Marcin Bazylak - Pełnomocnik Prezydenta Miasta
 4. Janina Bronikowska - Radosz - Skarbnik Miasta
 5. Beata Lecińska - Naczelnik Wydziału Kadr i Szkoleń
 6. Tomasz Osuszek - Radny Rady Miejskiej
 7. Jacek Ochęduszka - Związek Zawodowy pracowników Administracji Województwa Śląskiego Organizacja Zakładowa w Dąbrowie Górniczej
 8. Krystyna Falfus - Związek Zawodowy Pracowników Instytucji Kultury w Pałacu Kultury Zagłębia
 9. Jacek Różycki - Regionalne Stowarzyszenie Kulturalne
 10. Marzena Łykowska - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Koło przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dąbrowie Górniczej

§ 4

Do konkursu może przystąpić kandydat, który łącznie spełnia następujące warunki:

 • posiada obywatelstwo polskie;
 • nie był karany prawomocnym wyrokiem sądowym;
 • stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • posiada wykształcenie wyższe magisterskie;
 • posiada co najmniej 5. letni staż pracy na stanowisku kierowniczym/samodzielnym związanym z zarządzaniem lub 3. letni na stanowisku kierowniczym w instytucjach kultury lub innych podmiotach, których działalność związana jest z upowszechnianiem kultury i twórczością artystyczną;
 • wykaże się wiedzą z zakresu: zarządzania, działalności i finansowania instytucji kultury;

Dodatkowym atutem kandydata będzie:

 • ukończenie studiów podyplomowych lub szkoleń w dziedzinie zarządzania kulturą;
 • dobra znajomość języka obcego;
 • załączone referencje;

§ 5

Komisja konkursowa działa w następującym trybie:

 1. Konkurs przeprowadza się w 2 etapach.
 2. Pierwszy etap polega na:
  1. Otwarciu ofert w obecności Komisji i dokonaniu analizy pod względem formalnym dokumentów złożonych przez kandydatów ubiegających się o stanowisko dyrektora Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej.
  2. Komisja Konkursowa na podstawie dokumentów stwierdza, czy kandydat spełnia warunki określone w ogłoszeniu o konkursie oraz decyduje o dopuszczeniu go do drugiego etapu konkursu.
  3. Listę kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej.
  4. Lista, o której mowa powyżej zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
  5. Kandydaci nie zakwalifikowani do drugiego etapu konkursu zostaną o tym fakcie powiadomieni w formie pisemnej.
  6. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do konkursu, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonymi w ogłoszeniu o konkursie.
 3. Drugi etap polega na:
  1. Zapoznaniu się przez członków Komisji z pisemnymi koncepcjami działalności instytucji kultury zgłoszonymi przez kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu i omówieniu zgłoszonych koncepcji,
  2. Rozmowie z kandydatami z uwzględnieniem przedstawionej pisemnej koncepcji działalności Pałacu Kultury Zagłębia na przestrzeni najbliższych 5 lat ( nieobecność kandydata wyklucza go z udziału w konkursie),
  3. Wymianie poglądów i dyskusji członków Komisji na temat kandydatów i przedstawionych przez nich ofert,
  4. Wyłonieniu kandydata na dyrektora w głosowaniu jawnym wg następujących zasad:
 • każdy członek Komisji dysponuje jednym głosem,
 • głosowanie odbywa się poprzez wskazanie jednego kandydata spośród wszystkich kandydatów wpisanych na karcie do głosowania wg kolejności ich wysłuchania,
 • kandydatem na dyrektora zostaje ta osoba, która uzyska zwykłą większość głosów obecnego składu Komisji,
 • w przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyskał większości głosów, odbywa się powtórne głosowanie, w którym uwzględniane są dwie kandydatury z największą ilością głosów z pierwszego głosowania,
 • jeżeli w drugim głosowaniu żaden kandydat nie uzyska wymaganej większości głosów, konkurs uważa się za nierozstrzygnięty.
 • Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który bezpośrednio po zakończeniu prac Komisji podpisują wszyscy jej członkowie i przekazują wraz z dokumentacją Prezydentowi Miasta.
 • § 6

  Konkurs odbywać się będzie zgodnie z regulaminem zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 229.2011 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 4.05.2011.

  § 7

  Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu po przekazaniu wyników konkursu wraz z jego dokumentacją Prezydentowi Miasta.

  § 8

  Nadzór nad wykonaniem Zarządzenie powierzam Pełnomocnikowi Prezydenta Miasta.

  § 9

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  Prezydent Miasta
  Zbigniew Podraza