Zamówienia publiczne

INFORMACJA O WYBORZE OFERT NA OBSŁUGĘ GASTRONOMICZNĄ XIX Międzynar. Pikniku Moto-Country 2013

Autor: Krzysztof Korzeniecki
Dyrekcja Pałacu Kultury Zagłębia informuje że, została przeprowadzona ocena formalna zgłaszających oferty na obsługę gastronomiczną. Najwyższą liczbę punktów otrzymała oferta nr 2, 
złożona przez firmę:
FUH "LIVINIO" Sobań Daniel Dąbrowa Górnicza, ul. Ludowa 1c.
Kwota za wyłączność 10 000 zł netto (dziesięć tysięcy złotych 0/100) + 23% VAT, 
co stanowi  12 300 zł brutto ( dwanaście tysięcy trzysta złotych 0/100).

informacja archiwalna dotycząca oferty:

Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej ogłasza konkurs ofert na obsługę gastronomiczną imprezy plenerowej, 
na zasadzie wyłączności. Oferta dotyczy imprezy - XIX Międzynarodowy Piknik Moto - Country „Dąbrowa Górnicza 2013r." 
w terminie 29 - 30 czerwca 2013r. 
Miejsce - Park Hallera w Dąbrowie Górniczej.

Oferty należy składać osobiście w Pałacu Kultury Zagłębia, ul. Wojska Polskiego 52,
41-300 Dąbrowa Górnicza, w wersji elektronicznej na adres promocja@palac.art.pl 
lub pocztą /decyduje data stempla pocztowego/.
Oferty przyjmowane będą do dnia 04.06.2013r. do godziny 14.00.

Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Pałacu Kultury Zagłębia www.palac.art.pl.
Szczegółowych informacji udziela Mariusz Tarnowski, tel. 32 733 88 03 (PKZ).

Pliki do pobrania:
doc konkurs_gastronom_piknik_moto-_country_dg_2013 51.00 Kb
doc umowa_gastronom_piknik_moto_country_2013 33.00 Kb