Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe - sprawdzenie stanu technicznego w PKZ

Autor: Olaf Otwinowski

ZAPYTANIE OFERTOWE *

Pałac Kultury Zagłębia  zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie kompleksowej kontroli okresowej – sprawdzenie stanu technicznego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane w obiekcie:

Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej ul. Plac Wolności 1

- okresowy  przegląd stanu technicznego obiektu zgodnie z art. 62. ust. 1 pkt 3, w terminie do 31.05.2021 r. z uwzględnieniem wentylacji mechanicznej w obiekcie. Powierzchnia użytkowa obiektu 10589m2  kubatura 37917m

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
   
 2. Osoby dokonujące kontroli obowiązane są przedłożyć kopie odpowiednich uprawnień oraz przynależności do izby inżynierów.
   
 3. Termin realizacji zamówienia: 7  dni od daty podpisania zlecenia.
   
 4. Miejsce i termin złożenia oferty: Pałac Kultury Zagłębia  Plac Wolności 1, pok. 330 (sekretariat) w terminie do 24.05.2021 r. do godz. 12.00 (decyduje data wpływu).
   
 5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
  Jacek Ochenduszka nr tel.  698 135 730 (poniedziałek – piątek godz. 9.00-15.00)
   
 6. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim wg załączonego wzoru.
   
 7. Termin płatności: 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury vat. Faktura vat może być wystawiona dopiero po sporządzeniu protokołu zdawczo – odbiorczego dokumentacji stwierdzającego prawidłowe wykonanie usługi.

TREŚĆ ZAPYTANIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 

 

 

 

 

* złożenie zapytania cenowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Pałac Kultury Zagłębia i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy”