Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe - sprawdzenie stanu technicznego w PKZ

Autor: Olaf Otwinowski

ZAPYTANIE OFERTOWE *

Pałac Kultury Zagłębia  zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie kompleksowej kontroli okresowej – sprawdzenie stanu technicznego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane w obiekcie:

Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej ul. Plac Wolności 1

- okresowy  przegląd stanu technicznego obiektu zgodnie z art. 62.ust.1 pkt 3, w terminie do 31.05.2019r. z uwzględnieniem wentylacji mechanicznej w obiekcie. Powierzchnia użytkowa obiektu 10589m2  kubatura 37917m

 

  1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej obiektu z udziałem przedstawiciela Zamawiającego.
  2. Osoby dokonujące kontroli obowiązane są przedłożyć kopie odpowiednich uprawnień oraz przynależności do izby
  3. Termin realizacji zamówienia: 5  dni od daty podpisania umowy lub udzielenia zlecenia.
  4. Miejsce i termin złożenia oferty: Pałac Kultury Zagłębia  Plac Wolności 1, pok. 330 (sekretariat) w terminie do 24.05.2019r.  godz. 12.00 (decyduje data wpływu)
  5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Andrzej Sowula nr tel. 32-733 88 09 poniedziałek – piątek godz. 9.00-15.00
  6. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim wg  załączonego wzoru.
  7. Termin płatności: 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury vat. Faktura vat może być wystawiona dopiero po sporządzeniu protokołu zdawczo – odbiorczego dokumentacji stwierdzającego prawidłowe wykonanie usługi.

* złożenie zapytania cenowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Pałac Kultury Zagłębia i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy”

TREŚĆ ZAPYTANIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM