Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe - konserwacja urządzeń scenicznych

Autor: Beata Maro

Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej zaprasza do składania ofert na konserwację urządzeń scenicznych w obiekcie.

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

PAŁAC KULTURY ZAGŁĘBIA
PLAC WOLNOŚCI 1
41-300 Dąbrowa Górnicza
TEL. 32 733 88 00
NIP - 6290015816
REGON - 240815408

2. Nazwa zadania: Konserwacja  urządzeń scenicznych w obiekcie Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej.
 

3. Opis przedmiotu postępowania:

Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usług na rzecz Zamawiającego polegających na dokonywaniu nadzoru, przeglądów konserwacyjnych oraz serwisu (w tym w nagłych przypadkach) urządzeń scenicznych w siedzibie Zamawiającego od 01.07.2015 do 30.06.2016.

4. Szczegółowe wymagania Zamawiającego:

 Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania bieżącej konserwacji raz na kwartał:
    - sztankietów i mostów oświetleniowych o napędzie ręcznym i nośności Q-100 kg w ilości 29 sztuk,

    - sceny obrotowej , 

    - orkiestronu,

    - mostu portalowego

    - kurtyny tekstylnej.

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania bieżącej konserwacji raz na miesiąc:

    - kurtyny stalowej p.poż,

    - mostu portalowego o napędzie elektrycznym

    - mostu oświetleniowego o napędzie elektrycznym

    sprawdzaniu stanu m.in.:
    - lin nośnych,
    - kół linowych zawieszenia głównego i przeciwwagi,
    - kół zdawczych a szczególności trzpieni mocujących koła,
    - prowadników ślizgowych przeciwwagi,
    - zderzaków przeciwwagi górnych i dolnych
    - skuteczności zacisków na aparatach i listwach zaciskowych
    - kół linowych,
    - smarowania łożysk wraz z uzupełnieniem smaru w smarowniczkach,
    - wyłączników końcowych i krańcowych,
    - prawidłowego ustawienia zespołu napędowego,

Kontrola powinna polegać na bieżącym sprawdzaniu urządzeń służących do podwieszania elementów dekoracyjnych, scenograficznych i aparatury na scenie, widowni, zasceniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego  z dnia 15 września 2010r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania zamówienia przez osoby przedstawione w ofercie. Każdorazowa zmiana osoby będzie wymagała uzyskania zgody Zamawiającego na piśmie.

5. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia  spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie wykazania spełniania przez  wykonawcę warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.

  Wykonawca zobowiązany jest do posiadania w okresie obowiązywania umowy:

- uprawnień wymaganych przez UDT do wykonywania tego typu prac,

- ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności 

  objętych zamówieniem na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł.

- należy udokumentować posiadane doświadczenie z zakresu wykonywania czynności konserwacyjnych w   

  obiektach posiadających urządzenia sceniczne (minimum dwie referencje)

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie należycie wykonał bądź wykonuje konserwację urządzeń scenicznych.

6. Opis sposobu przygotowania oferty:

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta musi być sporządzona:

  • w języku polskim,
  • w 1 egzemplarzu
  • w formacie nie większym niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.

Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane.

7. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego na adres: Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej ul. Plac Wolności 1 –sekretariat   do dnia 22.06.2015 do godz. 15.00 – decyduje termin wpływu.

Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami – Jacek Ochęduszka – kierownik działu technicznego, tel. 698135730, jacek.ocheduszka@palac.art.pl 
 

8. Kryteria oceny ofert:

  • Oferty zostaną poddane ocenie indywidualnej
  • Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami

       Cena 90%  + 10% ocena referencji 
 

9. Termin zawarcia umowy: Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.

10. Oświadczenie Zamawiającego:

Złożenie zapytania cenowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Pałac Kultury Zagłębia i nie łączy się z koniecznością zawarcia umowy przez Pałac Kultury Zagłębia.

Do pobrania:

FORMULARZ OFERTOWY