Aktualności

Zapytanie o usługę ubezpieczenia | PRZEDŁUŻONY TERMIN

Autor: Olaf Otwinowski

Pałac Kultury Zagłębia  zaprasza Ubezpieczycieli do składania ofert na:

Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe Pałacu Kultury Zagłębia (dalej-PKZ) oraz odpowiedzialności cywilnej Pałacu Kultury Zagłębia na rok 2023.

Termin składania ofert upływa z dniem  15.11.2022 o godzinie 1500 INFORMUJEMY O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT DO 18.11.2022 r. DO GODZINY 15:00.

Zamawiający :

PAŁAC KULTURY ZAGŁĘBIA
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA
Plac Wolności 1

Przedmiot  zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie majątkowe od wszystkich ryzyk Zamawiającego oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego w zakresie posiadania mienia oraz prowadzonej przez niego działalności.

Zakres ubezpieczenia   ODPOWIEDZIALNOŚCI  CYWILNEJ

- podczas imprez organizowanych w placówkach PKZ i w plenerze,
- podczas imprez realizowanych w placówkach PKZ na zasadach najmu,
- podczas wyjazdów, koncertów realizowanych poza placówkami PKZ,
- podczas podróży służbowych pracowników – zakres terytorialny UE,
- szkody powstałe w nieruchomościach użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub na podstawie innej umowy o podobnym charakterze,
- szkody wynikające z zatruć pokarmowych, zakażeń i innych,
- szkody powstałe w następstwie awarii instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
- klauzula zniesienia regresu do pracowników,
- klauzula fajerwerków ( limit odpowiedzialności – 200 000,00 PLN, franszyza redukcyjna – 1000,00 
  PLN).

Zakres ubezpieczenia  MIENIA

-  od wszystkich ryzyk ( w tym ognia i innych zdarzeń losowych): mienia ( franszyza redukcyjna  
   zniesiona),
- od wszystkich ryzyk: sprzętu elektronicznego  (franszyza redukcyjna zniesiona),
- od kradzieży z włamaniem oraz rabunku  ( franszyza zniesiona),
- od stłuczenia szyb (franszyza zniesiona),
- od wandalizmu (franszyza zniesiona),
- klauzula przepięcia i przetężenia (franszyza zniesiona),
- klauzula katastrofy budowlanej (franszyza zniesiona),
- klauzula drobnych prac budowlano-remontowych (franszyza zniesiona),
- klauzula ubezpieczenia maszyn i urządzeń (franszyza zniesiona),
- klauzula powodzi

Zakres ubezpieczenia majątkowego i od odpowiedzialności cywilnej, przedstawia załącznik.    

Okres ubezpieczenia : od 01.01.2023 do 31.12.2023

Dodatkowe pytania można kierować  mailowo na adres podany poniżej.

Sposób i termin składania ofert

Pisemne oferty z wyszczególnieniem zakresów, wartości i cen poszczególnych składników prosimy przedłożyć w sekretariacie PKZ lub przesłać na adres email: sekretariat@palac.art.pl w terminie

do 15.11.2022 godz.1500.

Informacje dodatkowe

Zgodnie ze statutem działalność PKZ obejmuje: edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz folkloru, organizację wystaw, spektakli, koncertów i odczytów jak również organizację imprez masowych plenerowych oraz festynów rodzinnych, kina plenerowego, koncertów plenerowych. Ponadto w zakresie działalności PKZ znajdują się: działalność wydawnicza, prowadzenie kółek artystycznych, zajęć wspierających amatorski ruch artystyczny, działalność z zakresu kinematografii, produkcja wydarzeń artystycznych oraz inne działania ujęte w statucie PKZ.

Rodzaj przeważającej działalności zgodnie z PKD: 9004Z

Złożenie zapytania cenowego, jak również otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Pałac Kultury Zagłębia  i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.

ZAŁĄCZNIK