Zamówienia publiczne

Zapytanie o usługę ubezpieczenia

Autor: Olaf Otwinowski

ZAPYTANIE O USŁUGĘ  UBEZPIECZENIA

Pałac Kultury Zagłębia  zaprasza Ubezpieczycieli do składania ofert na:

Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe Pałacu Kultury Zagłębia (dalej PKZ) oraz odpowiedzialności cywilnej Pałacu Kultury Zagłębia na rok 2021.

Termin składania ofert upływa z dniem 9.12.2020 o godzinie 16.00.

Zamawiający
Pałac Kultury Zagłębia
Plac Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie majątkowe od wszystkich ryzyk Zamawiającego oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Zamawiającego w zakresie posiadania mienia oraz prowadzonej przez niego działalności.

Zakres ubezpieczenia ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

- podczas imprez organizowanych w placówkach PKZ i w plenerze,
- podczas imprez realizowanych w placówkach PKZ na zasadach najmu,
- podczas wyjazdów, koncertów realizowanych poza placówkami PKZ,
- podczas podróży służbowych pracowników – zakres terytorialny UE,
- szkody powstałe w nieruchomościach użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy 
  najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub na podstawie innej umowy o podobnym charakterze,
- szkody wynikające z zatruć pokarmowych, zakażeń i innych,
- szkody powstałe w następstwie awarii instalacji i urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
- klauzula zniesienia regresu do pracowników,
- klauzula fajerwerków (limit odpowiedzialności – 200 000,00 PLN, franszyza redukcyjna – 1000,00 PLN).

Zakres ubezpieczenia MIENIA

- od wszystkich ryzyk (w tym ognia i innych zdarzeń losowych): mienia (franszyza redukcyjna  
   zniesiona),
- od wszystkich ryzyk: sprzętu elektronicznego (franszyza redukcyjna zniesiona),
- od kradzieży z włamaniem oraz rabunku (franszyza zniesiona),
- od stłuczenia szyb (franszyza zniesiona),
- od wandalizmu (franszyza zniesiona),
- klauzula przepięcia i przetężenia (franszyza zniesiona),
- klauzula katastrofy budowlanej (franszyza zniesiona),
- klauzula drobnych prac budowlano-remontowych (franszyza zniesiona),
- klauzula ubezpieczenia maszyn i urządzeń (franszyza zniesiona),
- klauzula powodzi

Zakres ubezpieczenia majątkowego i od odpowiedzialności cywilnej, przedstawia załącznik.

Okres ubezpieczenia: od 1.01.2021 do 31.12.2021

Dodatkowe pytania można kierować mailowo na adres podany poniżej.

Sposób i termin składania ofert

Pisemne oferty z wyszczególnieniem zakresów, wartości i cen poszczególnych składników prosimy przedłożyć w sekretariacie PKZ lub przesłać na adres e-mail: sekretariat@palac.art.pl w terminie do 9.12.2020 godz. 16:00.

Informacje dodatkowe

Zgodnie ze statutem działalność PKZ obejmuje: edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz folkloru, organizację wystaw, spektakli, koncertów i odczytów jak również organizację imprez masowych plenerowych oraz festynów rodzinnych, kina plenerowego, koncertów plenerowych.

Ponadto w zakresie działalności PKZ znajdują się: działalność wydawnicza, prowadzenie kółek artystycznych, zajęć wspierających amatorski ruch artystyczny, działalność z zakresu kinematografii, produkcja wydarzeń artystycznych oraz inne działania ujęte w statucie PKZ.

Rodzaj przeważającej działalności zgodnie z PKD: 9004Z

Złożenie zapytania cenowego, jak również otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Pałac Kultury Zagłębia  i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.

ZAŁĄCZNIK