Zamówienia publiczne

Przeprowadzenie kontroli okresowej stanu technicznego - składanie ofert

Autor: Olaf Otwinowski

ZAPYTANIE OFERTOWE*

Pałac Kultury Zagłębia zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie kompleksowej kontroli okresowej – sprawdzenie stanu technicznego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w następujących obiektach:

1. budynek Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, Plac Wolności 1
roczny przegląd stanu technicznego obiektu, zgodnie z art. 62 ust. 1 i 3 ustawy jak wyżej, w tym wentylacji.

Powierzchnia użytkowa: 10589 m2, kubatura 37917 m3 , powierzchnia zabudowy 4090 m2

2. budynek Świetlicy Środowiskowej Rudy przy ulicy Turystycznej 13A w Dąbrowie Górniczej

a. roczny przegląd stanu technicznego obiektu.
b. przegląd przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych)
c. przegląd instalacji gazowej

Powierzchnia użytkowa: 235 m2 kubatura 1597 m3

3. budynek Świetlicy Środowiskowej Antoniów przy ulicy Spacerowej 4 w Dąbrowie Górniczej

a. roczny przegląd stanu technicznego obiektu
b. przegląd przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych)
c. przegląd instalacji gazowej

Powierzchnia użytkowa: 399 m2 kubatura 3586 m3

4. budynek Domu Kultury Ząbkowice przy ulicy Chemicznej 2 w Dąbrowie Górniczej

a. roczny przegląd stanu technicznego obiektu
b. przegląd przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)
c. przegląd instalacji gazowej

Powierzchnia użytkowa: 2034 m2 kubatura 17300 m3

---------------

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
2. Termin realizacji zamówienia: 5 dni od daty podpisania umowy lub zlecenia.
3. Miejsce i termin złożenia oferty: Pałac Kultury Zagłębia, Plac Wolności 1, sekretariat
e-mail: sekretariat@palac.art.pl w terminie do 28.11.2020
4. Warunki płatności: przelew 14 dni po wykonaniu przeglądów i otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Jacek Ochenduszka, nr tel. 698 135 730 w godzinach 9.00-15.30, od pn. do pt.
6. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej na załączonym druku, w języku polskim.

*złożenie zapytania cenowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Pałac Kultury Zagłębia i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy

DRUK OFERTY