Aktualności

Opiekuni prawni poszukiwani

Autor: Olaf Otwinowski

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej poszukuje kandydatów na opiekunów prawnych.

 I. Zakres podstawowych zadań:

Opiekun prawny:
- opieka nad mieniem i sprawami życiowymi osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej,
- zabezpieczenie – w miarę możliwości – bieżących potrzeb oraz opieki lekarskiej,
- doradztwo i pomoc w prowadzeniu spraw życiowych podopiecznego,
- reprezentowanie podopiecznego i zarządzania jego majątkiem – tylko w przypadku i w zakresie określonym postanowieniem sądu opiekuńczego.

II. Warunki jakie powinni spełniać kandydaci na opiekuna prawnego lub kuratora:

Opiekunem prawnym lub kuratorem może zostać osoba:
- posiadająca obywatelstwo polskie,
- posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,,
- niepozbawiona praw publicznych,
- niepozbawiona władzy rodzicielskiej,
- posiadająca nieposzlakowaną opinię i dobry stan zdrowia umożliwiający pełnienie funkcji opiekuna prawnego/kuratora, dająca gwarancję prawidłowego wykonywania obowiązków opiekuna/kuratora.

Dodatkowe uwagi:

  • Opiekun nie sprawuje usług opiekuńczych.
  • Zgodnie z art. 162 § 1 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi wynagrodzenie za sprawowanie opieki.
  • Opiekun prawny nie odpowiada swoim majątkiem za długi ubezwłasnowolnionego. Dług ciąży wyłącznie na ubezwłasnowolnionym.

Szczegółowych informacji udzielają:

Swoją kandydaturę należy zgłosić do MOPS w Dąbrowie Górniczej  w formie papierowej na adres:
ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 2, 41-300 Dabrowa Górnicza
lub elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@mops.com.pl