Pałac Kultury Seniora

O UNIWERSYTECIE!

Autor: Grzegorz Drygała
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU działa w Pałacu
Kultury Zagłębia
w Dąbrowie Górniczej 
od października 2007 roku, pod patronatem naukowym Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Głównym celem naszych
działań jest włączenie osób w wieku poprodukcyjnym do systemu kształcenia
ustawicznego.  Pragniemy pokazać
mieszkańcom naszego regionu, że aktywność w życiu nie kończy się wraz z
przejściem na emeryturę. To właśnie teraz można poświęcić się pasjom, na które wcześniej
nie było czasu ze względu na obowiązki zawodowe czy rodzinne. Oferta zajęć UTW na
rok akademicki 2008/09 jest bardzo różnorodna i zakłada aktywne uczestnictwo
słuchaczy w formach takich jak: wykłady ogólne, spotkania ze sztuką, spotkania
z medycyną oraz zajęcia w sekcjach zainteresowań m.in.: historyczno-etnograficznej,
tanecznej, hobbystycznej, turystycznej, plastycznej czy muzycznej. Prowadzone
są lektoraty języków obcych w tym również języka esperanto. Odbywają się
zajęcia ruchowe w formie: gimnastyki rekreacyjnej, aerobiku i nowość - gimnastyki
chińskiej TAI CHI. O tym jak ogromnym zainteresowaniem cieszy się taka forma
kształcenia permanentnego niech świadczą liczby. Pierwszy rok edukacji w UTW
ukończyło 145 osób. Największym zainteresowaniem cieszyła się sekcja
turystyczna, w której miesięcznie uczestniczyło ponad 100 osób. Kolejną liczną
grupę stanowiła sekcja tańca towarzyskiego ponad 60 osób miesięcznie i tak
można wymieniać po kolei wszystkie formy, ponieważ każda cieszyła się podobną
ilością słuchaczy. Największe ograniczenia w ilości uczestników miały
zajęcia  plastyczne z szerokim  wachlarzem 
programowym  oraz hobbystyczne (
haft, makrama, itp.), ze względu na możliwości 
pracowni, w której się odbywały. Nabór nowych słuchaczy na rok 2008/09 trwał
przez dwa tygodnie a zapisywali się do UTW nie tylko mieszkańcy Dąbrowy
Górniczej ale i miast ościennych. To od nich wiemy, że UTW w Sosnowcu i
Katowicach ograniczył zapisy tylko do mieszkańców tych miast. Na razie
przyjęliśmy wszystkich chętnych, którzy zmieścili się w terminie naboru, nie
stosując ograniczeń w postaci rejonizacji. Mamy nadzieję, że będziemy mogli jak
najdłużej być otwarci dla wszystkich mieszkańców regionu, dla których aktywność
intelektualna i fizyczna jest nie tylko lekiem na samotność ale daje również satysfakcję
i pogodę ducha. Przy realizacji programu „kształcenia przez całe życie"
współpracują z nami: Muzeum Miejskie „Sztygarka", Centrum Sportu i Rekreacji
oraz Szkoła Językowa „OPENSCHOOL", wymienione instytucje mają siedzibę w
Dąbrowie Górniczej. Wykłady związane z profilaktyką medyczną odbywają się
dzięki zaangażowaniu Pani Beaty Małeckiej-Libery Posła na Sejm RP. Z ramienia
Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu opiekę naukowo-dydaktyczną nad UTW sprawuje
dr Leszek Wieczorek a sprawami merytorycznymi w PKZ kieruje Małgorzata
Grabiwoda.

Dyrektor
Pałacu Kultury Zagłębia - Grzegorz Perz
zaprosił
wszystkich słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku  na  uroczystą
  Inaugurację   Roku  
Akademickiego   2008/09 w dniu 03
października o godz. 16:00,
na
której  wykład  inauguracyjny „Miasta świata w progu XXI
wieku" wygłosił  Rektor  Wyższej  Szkoły  Humanitas Prof. dr
hab. Jerzy Kopel.