Zamówienia publiczne

Konkurs ofert na Wesołe Miasteczko - Dni Dąbrowy Górniczej 2019

Autor: Olaf Otwinowski

KONKURS

Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej ogłasza konkurs ofert na najem terenu na organizację Wesołego Miasteczka podczas imprezy plenerowej DNI DĄBROWY GÓRNICZEJ w terminie 25.05-26.05.2019 r., (wystąpią m.in. Sojka Band, Marcin Łazarski z zespołem, Ania Rusowicz, Agnieszka Chylińska), zwanej dalej Imprezą.

Miejsce: Park Hallera w Dąbrowie Górniczej

Czas trwania omprezy: sobota 16:30-23:00; niedziela 16:30-23:00

Odpowiedzialnością Najemcy będzie, aby urządzenia Wesołego Miasteczka posiadały aktualne decyzje wydane przez Urząd Dozoru Technicznego zezwalające na eksploatację urządzeń. Najemca zabezpieczy we własnym zakresie okablowanie i zasilanie urządzeń rozrywkowych (przewody mają odpowiadać wymogom BHP i warunkom techniczno-elektrycznym).

Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą  na adres Pałacu Kultury Zagłębia, Plac Wolności 1, pok. Nr 330 II piętro, 41-300 Dąbrowa Górnicza. Oferty przyjmowane będą do dnia 24.04.2019 r. do godziny 13:00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do Organizatora). Wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej Pałacu Kultury Zagłębia www.palac.art.pl

Szczegółowych informacji udziela Mariusz Tarnowski, tel. 32 733 88 03 (PKZ).

REGULAMIN
ZAŁĄCZNIK NR 1 (MAPKA)

PROTOKÓŁ Z KONKURSU OFERT